สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ที่อยู่
เลขที่่ 105 / 30 หมู่ 10 ตำบล วัดไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
โทรสาร

Tel./Fax. 0-5622-0231 ./ 056221395 ./ 056221396
website
http://www.secondary42.obec.go.th