สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ที่อยู่
เลขที่่ 105 / 30 หมู่ 10 ตำบล วัดไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
คลิกดู พิกัด แผนที่ google map -GPS
โทรศัพท์
โทรสาร

Tel./Fax. 0-5622-0231
Call center 056 228846 / 228847
ต่อเบอร์ภายใน.......
-หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ 129 / ผู้อำนวยการเขตฯ 132
รองผู้อำนวยการเขต 123

กลุ่มอำนวยการ 103 / จนท.121 / ห้องลูกจ้าง 119 / ห้องประชุมใหญ่ 118
กลุ่มบริหารงานการเงิน 122 / จนท. 120
กลุ่มบริหารงานบุคคล 126 / จนท.128 / นิติกร127
กลุ่ม นิเทศติดตาม 105 / จนท.104
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 117 / จนท.115
กลุ่มนโยบายและแผน 124 / จนท.125
หน่วยตรวจสอบภายใน 116
กลุ่ม ICT - 128

website
http://www.secondary42.obec.go.th