รายนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
.ชำนาญการ
.ชำนาญการพิเศษ
1. รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการเดือนพฤษภาคม 2563 1. รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2563