ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครสวรรค์


นางจริยา ปารีพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์

E-mail jariya.par2505@gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 087-8679714

... (ประวัติการรับราชการ )