แจ้งข่าวสารลูกเสือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

การเผยแพร่ข่าวสาร โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

1.ประมวลภาพวันที่ 19 ตุลาคม 2556
2.ประมวลภาพวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
3. ประมวลภาพโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 25 พ.ย. 56

4.ประมวลภาพโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จัดค่ายพักแรม 23-27 ธันวาคม 2556
5. ประมวลภาพโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63