นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ประธานกรรมการ

นายสมบุญ ทิพรังศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
นางสาวบุบผา เสนาวิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ชาญกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
นางนงลักษณ์ คิดควร
ผู้แทน ก.ค.ศ.


นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์
ผู้แทนคุรุสภา
นายวินัย ทองมั่น
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

นางอัญชัญ เรียนมงคล
ผู้แทนข้าราชการครู
ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น


ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
อนุกรรมการและเลขานุการ