ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน-หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ FAX 056-228 849
กลุ่มอำนวยการ 056 228 846
กลุ่มบริหารงานการเงิน 056- 220 231
กลุ่มบริหารงานบุคคล 056 - 221 395
กลุ่ม นิเทศติดตาม 056 - 221 396
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 056 - 228 848
กลุ่มนโยบายและแผน 056-228 845
หน่วยตรวจสอบภายใน 056- 228 847


คณะผู้บริหาร


นายบุญชอบ โตคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42

-เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด
กำกับดูแลนโยบายการบริหารงานทั้งหมด
ของเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด 58 โรงเรียน
ในจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี
ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
089-7087748


056 228849
หน้าห้องผู้อำนวยการ


นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
-เป็นผู้บริหารระดับสูง รองจาก ผอเขตฯ
รักษาราชการแทน ผอ.เขตฯ
-กำกับดูแล โรงเรียนเครือข่าย
-กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มนโยบายและแผน
089-7027473

กลุ่มอำนวยการ..... โทร 056- 228 846
เพ็ญจันทร์  บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

งานควบคุมภายใน สารบรรณเอกสารทั่วไป
งานยานพาหนะ การตรวจเยี่ยมราชการ
สรรหา อกคศ.และค.ต.ปน. งานบริหารอาคารสถานที่ฯลฯ


099-2912946
มัณฑนา รอทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เลขานุการ ผู้อำนวยการ สพม.42
ดูแลการจัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ดูแลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ081-7270782
ฐิตสิริ คงเมือง พนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ
ดูแลงานรับหนังสือ ส่งไปรษณีย์ งานออกหนังสือรับรอง ฯลฯ
086-9383983
สุธาสินี สารชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เลขาหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
0801180752
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ .......โทร 056- 220 231
นงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ระบบบัญชีการเงิน,ระบบบริหารการเงินGFMIS
ดูแลการบริหารการเงินและสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ

081-9717512
ชัญญรัชต์ พวงหมู เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ดูแลบริหารการพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ ครุภัณฑ์
การเบิกจ่ายพัสดุ ฯลฯ

094-06395594
นันทนา อุ่นทิวา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

0805044411
พรรณพิศ จันทร์แจ่มศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0958869546
วรรณนิสา แก้วตา พนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล คนไข้นอก คนไข้ใน ค่าการศึกษาบุตร
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญในสังกัด
080-5148925
รัศมิ์ฏิกานต์ นารถบำรุง พนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
087-2053988

ศูนย์เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( ICT)
ธนพล  พงศ์พัฒนศิริ
089-9599539
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล .......โทร 056 - 221 395
กุลนิดา ศรีสิงห์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


ดูแลงานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาณการพิเศษและเชี่ยวชาญ093-1587915
ขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดูแลงาน จ.18 ถือจ่ายและเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
สมพิศ ประเสริฐสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ดูแล งานพัฒนาบุคคล
งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
งานลาศึกษาต่อ
งานมาตรฐานวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ
งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
089-8564127
    พิสุทธิ์ ห่อทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
อารมณ์ อ่วมแจง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

095-6357585
มิกา ฟ้าประทานพร เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
งานขอช่วยราชการ
งานดำเนิการจ้างครูต่างชาติ

056-221395
บงกชธณศร สอนไวสาด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

งานสรรหาพนักงานราชการ
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดทำทะเบียนคุมและสัญญาจ้างครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ

081-0467523
กลุ่มนโยบายและแผน 056 228 845
นัยนา จันทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์พัฒนานโยบายทางการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
จัดตั้ง ยุบรวม เลิก โอนสถานศึกษา
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีฯลฯ
081-0386284
วสุ เกษสำโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดูแลงานข้อมูลสารสนเทศ, งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสานเครือข่ายICT, เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่
ฯลฯ

089-9601734
  ณฤดี เกษตรชัยรัฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ดูแลงานด้านข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

083-5434171
ธิติวรรณ นันตื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ดูแลงานธุรการทั่วไปของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดูแลงานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาหนังสือราชการรของกลุ่ม ฯลฯ

056-228845
อรทัย นาคดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
งานประเมินผลตามนโยบายและแผน
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
งานงบประมาณต่างๆ


087-9435554
ชวาล เชาว์ปรีชา ลูกจ้างชั่าคราว 056-228845

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา......โทร 056 - 221 396
ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
091-0250457
ณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 087-5076563
วิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 087-2091882
สายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 080-5132945
  นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

1.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)
4.หัวหน้างานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม-เรียนรวมLDของสพฐ.
5.งานโครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและงานห้องสมุด
6.โครงการแนวการศึกษา และ อาชีพ ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-งานแนะแนว)
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8.หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
9.สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี

E-mail : ajmetta@gmail.com

E-mail :ajarnmetta@hotmail.com
081-3793317
นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

1.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2.งานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม-เรียนรวมLDของ สพฐ.
3.หัวหน้างานโครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและงานห้องสมุด
4.โครงการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ หัวหน้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6.สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี

E-mail : ajsampan@gmail.com

081-9534299
  วิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 061-7951661

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ....โทร 056- 228 848
อิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดูแลงานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ,กีฬาและนันทนาการ
งานปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
งานป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ,สารวัตรนักเรียนฯลฯ
ดูแลการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตามอัธยาศัย
การรับนักเรียน การดำเนินตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
การเทียบโอนความรู้ ฯลฯ
081-9294056
สุรางค์ แย้มจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นโยบายการรับนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
081-0382528
ปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ดูแลงานด้านกิจการนักเรียน กีฬานักเรียน
งานกีฬานักเรียน งานลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร
คุ้มมครองความประพฤตินักเรียน กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆของนักเรียนฯลฯ

081-7852696
ปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
098-0893856
อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
ชวาล เชาว์ปรีชา    
หน่วยตรวจสอบภายใน 056 228 847
ขนิษฐา บรรเลงกลอง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ดูแลงานเงินเดือนค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

 

089-7030025
ศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี โทร 056 571712
เพ็ญนิภา ยะไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี
0824818114


ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว

สาโรจน์ ไร่นุ่น

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสีชั้น 4
กลุ่มอำนวยการ

ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่
ดูแลสวนหย่อม ต้นไม้
ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า, ครุภัณฑ์

086-9361006

 

  สมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ

ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่
ดูแลสวนหย่อม ต้
นไม้
086-9256491
ทองอยู่ บุญแก้ว


ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่
ดูแลห้องประชุม
ประสานรับใบเสร็จสหกรณ์ออมทรัพย์ครู


089-8592820
ธรรมเดช เขตวิทย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

088-1585529

  วิจารย์ ปรีชาจารย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

095-7349990
    จริยารัตน์ บัวบุญ ลูกจ้างชั่วคราว 097-9374132
    สมคิด ธูปเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว 081-2847695
    รุ่ง บัวบุญ ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม) 086-2054243