ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

โทรสาร FAX 056 220231
call center เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 056 228846 / 056 228847ต่อเบอร์ภายใน.......
-หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ 129
ผู้อำนวยการเขตฯ 132
รองผู้อำนวยการเขต 123
กลุ่มอำนวยการ 103 / จนท.121 / ห้องลูกจ้าง 119 / ห้องประชุมใหญ่ 118
กลุ่มบริหารงานการเงิน 122 / จนท. 120
กลุ่มบริหารงานบุคคล 126 / จนท.128 / นิติกร127
กลุ่ม นิเทศติดตาม 105 / จนท.104
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 117 / จนท.115
กลุ่มนโยบายและแผน 124 / จนท.125
หน่วยตรวจสอบภายใน 116
กลุ่ม ICT - 128

คณะผู้บริหาร
นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

...(ข้อมูลประวัติ คลิก)
หน้าห้องผู้อำนวยการ
056 228849

มือถือ 095 6213467
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42


..... ( อ่าน ข้อมูลประวัติการรับราชการ ... คลิก)

 

มือถือ 081-3249042

อีเมล์ a_chimpalee@hotmail.com

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 มือถือ
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 มือถือ

กลุ่มอำนวยการ
เพ็ญจันทร์  บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


099-2912946
มัณฑนา รอทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ081-7270782
นางพันธุ์วดี เฟื่องจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
ฐิตสิริ คงเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ

086-9383983

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ว่าง
ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นันทนา อุ่นทิวากร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

0805044411
ชัญญรัชต์ พวงหมู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


094-06395594

 

ณัฐรดา ทับทิมศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
วรรณนิสา แก้วตา เจ้าหน้าที่ธุรการ


080-5148925
กัญญาภัค บุญมากประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
 ลัดดาวัลย์ ทองดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนพล  พงศ์พัฒนศิริ

 

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
089-9599539

กลุ่มกฎหมายและคดี
รังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 
ส.ต.ท.จง นาคตระกูล
นิติกร ชำนาญการ  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วรัญตรา แก้วสินชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กุลนิดา ศรีสิงห์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

093-1587915
ขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 
อารมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงาน ทะเบียนประวัติ
095-6357585
สุธาสินี สารชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
0801180752
มิกา ฟ้าประทานพร เจ้าหน้าที่ธุรการ


056-221395
เขตรัช พึ่งสุเมธา เจ้าหน้าธุรการ  
บงกชธณศร สอนไวสาด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด


081-0467523

กลุ่มนโยบายและแผน
นัยนา จันทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


081-0386284
วสุ เกษสำโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


089-9601734
ณฤดี เกษตรชัยรัฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

083-5434171
อรทัย นาคดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


087-9435554

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
0946365441
วิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

087-2091882
นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษE-mail : ajsampan@gmail.com

081-9534299
นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


E-mail : ajmetta@gmail.com

E-mail :ajarnmetta@hotmail.com
081-3793317
วิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 061-7951661
รัชนีวรรณ์ คำเฉลียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0627912589

K.kooa@yahoo.com
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0819966375
คมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0983314647
อัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
มณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
อมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
รุ่งนภา บำรุงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
จิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
วิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
นางสาวณสุดา สิชฌรังษี
ศึกษานิเทศก์  
นางสาวสาลินี โฮมแพน
ศึกษานิเทศก์  
วิสาขา ประทุมชัย เจ้าหน้าที่งานธุรการ  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

081-9294056
สุรางค์ แย้มจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


081-0382528
ปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


081-7852696
ปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
098-0893856
อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
สุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
ธิติวรรณ นันตื้อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


056-228845

หน่วยตรวจสอบภายใน
ขนิษฐา บรรเลงกลอง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

063-3596891

ศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี โทร 056 571712
เพ็ญนิภา ยะไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี
0824818114


ลูกจ้างประจำ -ชั่วคราว

สมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ

086-9256491
ทองอยู่ บุญแก้ว


ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ


089-8592820
ธรรมเดช เขตวิทย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

088-1585529

วิจารย์ ปรีชาจารย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

095-7349990
จริยารัตน์ บัวบุญ ลูกจ้างชั่วคราว 097-9374132
สมคิด ธูปเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว 081-2847695
รุ่ง บัวบุญ ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม) 086-2054243