ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน-หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ FAX 056-228 849
กลุ่มอำนวยการ 056 228 846
กลุ่มบริหารงานการเงิน 056- 220 231
กลุ่มบริหารงานบุคคล 056 - 221 395
กลุ่ม นิเทศติดตาม 056 - 221 396
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 056 - 228 848
กลุ่มนโยบายและแผน 056-228 845
หน่วยตรวจสอบภายใน 056- 228 847


คณะผู้บริหาร


- ว่าง -

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42

-เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด
กำกับดูแลนโยบายการบริหารงานทั้งหมด
ของเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด 58 โรงเรียน
ในจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี
ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
056 228849
หน้าห้องผู้อำนวยการ


นายบุญชอบ โตคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
-เป็นผู้บริหารระดับสูง รองจาก ผอเขตฯ
รักษาราชการแทน ผอ.เขตฯ
-กำกับดูแลโรงเรียนเครือข่าย
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
-เป็นผู้บริหารระดับสูง รองจาก ผอเขตฯ
รักษาราชการแทน ผอ.เขตฯ
-กำกับดูแล โรงเรียนเครือข่าย
-กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มนโยบายและแผน
 

กลุ่มอำนวยการ..... โทร 056- 228 846
เพ็ญจันทร์  บัวแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

งานควบคุมภายใน สารบรรณเอกสารทั่วไป
งานยานพาหนะ การตรวจเยี่ยมราชการ
สรรหา อกคศ.และค.ต.ปน. งานบริหารอาคารสถานที่ฯลฯ


083-4101833
มัณฑนา รอทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เลขานุการ ผู้อำนวยการ สพม.42
ดูแลการจัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ดูแลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ


081-7270782
อารมณ์ อ่วมแจง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
การขออนุญาตไปราชการ การลา ฯลฯ
084-1527266
 
 
ฐิตสิริ คงเมือง พนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ
ดูแลงานรับหนังสือ ส่งไปรษณีย์ งานออกหนังสือรับรอง ฯลฯ
 
สุธาสินี สารชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เลขาหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
0801180752
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ .......โทร 056- 220 231
นงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ระบบบัญชีการเงิน,ระบบบริหารการเงินGFMIS
ดูแลการบริหารการเงินและสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ

081-9717512
พัชรวดี   ประภัสสร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ดูแลบริหารการพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ ครุภัณฑ์
การเบิกจ่ายพัสดุ ฯลฯ


083-9513843
ชัญญรัชต์ พวงหมู เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
094-06395594
วรรณนิสา แก้วตา

พนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล คนไข้นอก คนไข้ใน ค่าการศึกษาบุตร
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญในสังกัด

080-5148925
ศิริรัตน์ วงษ์เนียม พนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
รัศมิ์ฏิกานต์ นารถบำรุง พนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
     
ศูนย์เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( ICT)
ธนพล  พงศ์พัฒนศิริ
089-9599539
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล .......โทร 056 - 221 395
อัญชลี วันทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
บริหารจัดการ งานบุคคล
งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง งานย้าย โอน
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

บัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน
บัญชีถือจ่ายอัตรค่าจ้าง
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฯลฯ

081-7073918
รังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ

-.งานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานดำเนินการเรื่องร้องเรียน งานสืบสวน งานสอบสวนอื่นๆ นอกจากสอบสวนวินัย
- งานวินัย การดำเนินการวินัยไม่ร้ายแรง และการดำเนินการวินัยอย่างร้าย
- งานอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษทางวินัย
-งานร้องทุกข์ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และร้องทุกข์ว่าถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
-งานด้านกฎหมาย และการดำเนินคดีของรัฐ และปฏิบัติงานนิติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

081-2849131
สมพิศ ประเสริฐสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ดูแล งานพัฒนาบุคคล
งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
งานลาศึกษาต่อ
งานมาตรฐานวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ
งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
089-8564127
เรณู เกิดสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ดูแลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
งานวิเคราะห์อัตรากำลัง และวางแผน
งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

084-9895546
    พิสุทธิ์ ห่อทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
งานขอปรับวุฒิการศึกษา
 
  สัญทัต กอนผึ้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
มิกา ฟ้าประทานพร เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
งานขอช่วยราชการ
งานดำเนิการจ้างครูต่างชาติ

056-221395
พรรุ่ง เฟื่องจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ดูแลรับผิดชอบทะเบียนประวัติ กพ.7
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 
กฤตยา ตรีนัย เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการของงานวินัยและนิติการ
 
ปณิดา มาเม่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
บงกชธณศร สอนไวสาด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

งานสรรหาพนักงานราชการ
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดทำทะเบียนคุมและสัญญาจ้างครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ

081-0467523

สุทธาสิณี หลักคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ
งานทะเบียนประวัติ ระบบอิเลคทรอนิคส์
งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 
กลุ่มนโยบายและแผน 056 228 845
นัยนา จันทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์พัฒนานโยบายทางการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
จัดตั้ง ยุบรวม เลิก โอนสถานศึกษา
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีฯลฯ
081-0386284
วสุ เกษสำโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดูแลงานข้อมูลสารสนเทศ, งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสานเครือข่ายICT, เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่
ฯลฯ

089-9601734
นรีนุช สิริวณิชญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ดูแล งานวิเคาระห์ค่าใช้จ่าย จัดทำและจัดสรรงบประมาณฯลฯ

081-6041953
อรทัย นาคดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
งานประเมินผลตามนโยบายและแผน
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
งานงบประมาณต่างๆ


087-9435554
     

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา......โทร 056 - 221 396
ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
091-0250457
   
 
บุญธรรม มากมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 089-8923412
ณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 087-5076563
วรรณภา สมรภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 084-1548722
ปิยพร ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 085-4023726
ดร.กิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 097-3953636
วิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 087-2091882
สายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 080-5132945
นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


1.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)
2.หัวหน้างานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม-เรียนรวมLDของ สพฐ.
3.งานโครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและงานห้องสมุด
4.โครงการแนวแนวการศึกษา และ อาชีพ ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-งานแนะแนว)
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6.สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี

E-mail : ajmetta@gmail.com

E-mail :ajarnmetta@hotmail.com

081-3793317
นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

1.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2.งานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม-เรียนรวมLDของ สพฐ.
3.หัวหน้างานโครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและงานห้องสมุด
4.โครงการแนวแนวการศึกษา และอาชีพ หัวหน้า กิจกรรมพัฒนาผู้เเรียน (งานแนะแนว)
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6.สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี

E-mail : ajsampan@gmail.com

081-9534299
เสวรี น้อยนาท

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินดูแล งานฝึกอบรม การประเมินบุคลากร
งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

ดูแลงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
งานรับ-ส่งเอกสาร E-office ของกลุ่มงาน ฯ
085-0548776
จุฑามาศ ทรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
    สรียาวรรจฒ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
  วิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ....โทร 056- 228 848
อิสริยา พันธุ์เขตกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดูแลงานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ,กีฬาและนันทนาการ
งานปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
งานป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ,สารวัตรนักเรียนฯลฯ
ดูแลการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตามอัธยาศัย
การรับนักเรียน การดำเนินตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
การเทียบโอนความรู้ ฯลฯ
081-9294056
สุรางค์ แย้มจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นโยบายการรับนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
081-0382528
ปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ดูแลงานด้านกิจการนักเรียน กีฬานักเรียน
งานกีฬานักเรียน งานลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร
คุ้มมครองความประพฤตินักเรียน กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆของนักเรียนฯลฯ

081-7852696
ธิติวรรณ นันตื้อ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดูแลงานธุรการทั่วไปของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดูแลงานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาหนังสือราชการรของกลุ่ม ฯลฯ

056-221396
ปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษา
 

วรัญตรา แก้วสินชัย นักวิชาการศึกษา  
อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษา  
  ชลธิชา เฉลยศักดิ์    
ชวาล เชาว์ปรีชา    
หน่วยตรวจสอบภายใน 056 228 847
สุวรินทร์  เพ็ญธัญญการ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และปฎิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการเขตฯ
081-8873974
ขนิษฐา บรรเลงกลอง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ดูแลงานเงินเดือนค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

 

089-7030025
ศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี โทร 056 571712
เพ็ญนิภา ยะไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี
 


ลูกจ้างประจำ

       
สาโรจน์ ไร่นุ่น

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างสีชั้น 4
กลุ่มอำนวยการ

ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่
ดูแลสวนหย่อม ต้นไม้
ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า, ครุภัณฑ์

086-9361006

 

  สมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ

ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่
ดูแลสวนหย่อม ต้
นไม้
 
ทองอยู่ บุญแก้ว


ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่
ดูแลห้องประชุม
ประสานรับใบเสร็จสหกรณ์ออมทรัพย์ครู


089-8592820
ธรรมเดช เขตวิทย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

088-1585529

  วิจารย์ ปรีชาจารย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์