ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

โทรสาร FAX 056 220231
call center เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 056 228846 / 056 228847ต่อเบอร์ภายใน.......
-หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ 129
ผู้อำนวยการเขตฯ 132
รองผู้อำนวยการเขต 123
กลุ่มอำนวยการ 103 / จนท.121 / ห้องลูกจ้าง 119 / ห้องประชุมใหญ่ 118
กลุ่มบริหารงานการเงิน 122 / จนท. 120
กลุ่มบริหารงานบุคคล 126 / จนท.128 / นิติกร127
กลุ่ม นิเทศติดตาม 105 / จนท.104
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 117 / จนท.115
กลุ่มนโยบายและแผน 124 / จนท.125
หน่วยตรวจสอบภายใน 116
กลุ่ม ICT - 128

คณะผู้บริหาร
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


..... ( อ่าน ข้อมูลประวัติการรับราชการ ... คลิก)

หน้าห้องผู้อำนวยการ
056 228849

มือถือ 0956426535

อีเมล์ internet2551@gmail.com
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42


..... ( อ่าน ข้อมูลประวัติการรับราชการ ... คลิก)

 

มือถือ 081-3249042

อีเมล์ a_chimpalee@hotmail.com

กลุ่มอำนวยการ
เพ็ญจันทร์  บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


099-2912946
มัณฑนา รอทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ081-7270782
นางพันธุ์วดี เฟื่องจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
ฐิตสิริ คงเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ

086-9383983

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ว่าง
ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9717512
ชัญญรัชต์ พวงหมู เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


094-06395594
นันทนา อุ่นทิวา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

0805044411
วรรณนิสา แก้วตา เจ้าหน้าที่ธุรการ


080-5148925
กัญญาภัค บุญมากประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ  


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนพล  พงศ์พัฒนศิริ

 

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
089-9599539

กลุ่มกฎหมายและคดี
รังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
 
ส.ต.ท.จง นาคตระกูล
นิติกร ชำนาญการ  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วรัญตรา แก้วสินชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กุลนิดา ศรีสิงห์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

093-1587915
ขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 
อารมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงาน ทะเบียนประวัติ
095-6357585
สุธาสินี สารชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
0801180752
มิกา ฟ้าประทานพร เจ้าหน้าที่ธุรการ


056-221395
เขตรัช พึ่งสุเมธา เจ้าหน้าธุรการ  
บงกชธณศร สอนไวสาด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด


081-0467523

กลุ่มนโยบายและแผน
นัยนา จันทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


081-0386284
วสุ เกษสำโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


089-9601734
ณฤดี เกษตรชัยรัฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

083-5434171
อรทัย นาคดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


087-9435554

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
0946365441
วิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

087-2091882
นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษE-mail : ajsampan@gmail.com

081-9534299
นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


E-mail : ajmetta@gmail.com

E-mail :ajarnmetta@hotmail.com
081-3793317
วิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 061-7951661
รัชนีวรรณ์ คำเฉลียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0627912589

K.kooa@yahoo.com
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0819966375
คมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 0983314647
อัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
มณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
อมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
รุ่งนภา บำรุงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวจุฑามาศ​ เครือสาร​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
จิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
วิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
นางสาวณสุดา สิชฌรังษี
ศึกษานิเทศก์  
นางสาวสาลินี โฮมแพน
ศึกษานิเทศก์  
วิสาขา ประทุมชัย เจ้าหน้าที่งานธุรการ  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

081-9294056
สุรางค์ แย้มจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


081-0382528
ปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


081-7852696
ปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
098-0893856
อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
สุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
ธิติวรรณ นันตื้อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


056-228845

หน่วยตรวจสอบภายใน
ขนิษฐา บรรเลงกลอง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

089-7030025

ศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี โทร 056 571712
เพ็ญนิภา ยะไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำศูนย์ประสานงาน สพม.42 อุทัยธานี
0824818114


ลูกจ้างประจำ -ชั่วคราว

สมทรง ศาสตร์ศรี ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ

086-9256491
ทองอยู่ บุญแก้ว


ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ


089-8592820
ธรรมเดช เขตวิทย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

088-1585529

วิจารย์ ปรีชาจารย์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ

พนักงานขับรถยนต์

095-7349990
จริยารัตน์ บัวบุญ ลูกจ้างชั่วคราว 097-9374132
สมคิด ธูปเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว 081-2847695
รุ่ง บัวบุญ ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม) 086-2054243