..... คลิกที่นี่ เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ ของ .....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์


https://spmnw.obec.go.th/


E - Service บริการระบบติดต่อสื่อสารอิเลคทรอนิคส์ ภายในสำนักงาน สพม.นครสวรรค์
AMSS ภายใน สพม. นครสวรรค์
AMSS ของโรงเรียน ค้นหาหนังสือราชการเก่าปี2564
ค้นหาหนังสือราชการเก่า ปี 2563 ( ยุคเดิมสพม.42 E-Office เดิม )
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
สลิปเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
OBEC OFFLINE
++ 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ ระบบOffline (ปรับแก้ไขใหม่)
ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ลดการใช้สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน
ระดับสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

++ 2. ชมวีดีโอการประชุมชี้แจง วิธีการติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด และการใช