E - Service บริการระบบติดต่อสื่อสารอิเลคทรอนิคส์ ภายในสำนักงาน สพม.42
E-Office รับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.42
AMSS+ ภายใน สพม. 42
AMSS+ โรงเรียนในสังกัด สพม.42
ระบบสำนักงานอีเลคทรอนิคส์ Smart OBEC
สลิปเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (เดิมย้อนหลัง)
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
ออกเลขหนังสือส่ง / หนังสือรับรอง / คำสั่งราชการ สพม.42
OBEC OFFLINE
++ 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ ระบบOffline (ปรับแก้ไขใหม่)
ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ลดการใช้สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน
ระดับสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

++ 2. ชมวีดีโอการประชุมชี้แจง วิธีการติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด และการใช้งาน

++ 3. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มฯ ระบบ offline
++ วีดีโอ แนะนำวิธีการใช้ระบบประชุมทางไกล web conference ด้วยโปรแกรม scopia destop (ในเครือข่าย สพฐ.)
แนะนำการใช้application ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการสื่อสารทางไกล
การใช้ZOOM Meeting
......... / ........... การใช้Google meet ............... / ............... การใช้ DEEP จัดการเรียนการสอนทางไกล