สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์


ความเป็นมา

.....ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การศีกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553

และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

จำนวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่

วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ( 18 สิงหาคม 2553) เป็นต้นไป

ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประกอบด้วย

ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และ ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี

โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์

และให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษา

ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ( มีจำนวน 59 โรงเรียน)

ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ต่อมา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีประกาศในราชกฤษฎีกา
ประกาศจัดตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นครสวรรค์
โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในสังกัด รวม 37 โรงเรียน