ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42

สมาคมพฤทธาจารย์ คุรุศาสตร์ จุฬาลงการ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญครู อาจารย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "หลากหลายวิธีสอนในศตวรรตที่ 21"
ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558
ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารอาชวอำรุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียน เอกสาร อุปกรณ์ รวมคนละ 1,800 บาท
โทรจองที่ด่วน ที่คุณ ณัฐสุดา หอมจันทร์ 02-2187025

คลิก ดูประกาศ . . . / ดูรายละเอียดโครงการ-ใบสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สนใจเข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา (รุ่นที่ 2)
ใน วันที่ 23 ก.ย.59 ที่ สพม.42
สนใจสมัคร คลิกที่นี่ (ตอบรับภายใน 16 ก.ย.59)

.................................................
2. ขอเชิญชวนครูที่สนใจเข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
(รุ่นที่ 2) วันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.59 ที่ สพม.42
สนใจสมัคร คลิกที่นี่ (ตอบรับภายใน 20 ก.ย.59)


จำนวนผู้สมัครสอบครู
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
รวมตั้งแต่ 15-21สิงหาคม2559

ภาษาไทย
122
ภาษาอังกฤษ
488
ฟิสิกส์
56
สุขศึกษา
48
ดนตรีสากล
21
ศิลปศึกษา
38
เกษตรกรรม
54
บรรณารักษ์
14
รวม
841
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ผู้มีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคำร้องวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559
- 1.คลิกดูเอกสาร .. ตำแหน่งว่างในเขตจ.นครสวรรค์
-2.คลิกดูเอกสาร ... ตำแหน่งว่างในเขตจ.อุทัยธานี

สถาบันส่งเสิมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
เชิญชวน ให้ชมวีดิทัศน์ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
"เรื่อง ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"
เข้าชมทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
ที่แบนเนอร์ ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

สพฐ. แจ้ง ทุกโรงเรียนประชาสัมพันธ์ มิวสิควิดีโอ
เชิญชม มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.obec.go.th
เพื่อประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาและสาธารณชน ทราบต่อไป

ประกาศโรงเรียนวมินทราชูทิศ นครสวรรค์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อจ้างเป็น ครูรายเดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
ผู้สนใจเตรียมเอกสารหลักฐาน
รูปถ่าย1.5",วุฒิการศึกษา,สำเนาบัตร,ทะเบียนบ้าน,ใบประกอบวิชาชีพ,
ใบเปลี่ยนชื่อ,ทะเบียนสมรส อื่นๆฯลฯ

ยื่นสมัครในวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2559
เวลาราชการ
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์

สอบถามรายละเอียด โทร 056 226967

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์

กำหนดจัดกิจกรรม คัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี 2559
เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจคนพิการที่ประสบความสำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการ
ผู้ที่สนใจมีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
( คลิกดูรายละเอียด )

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เรื่อง นาโนเทคโนโลยีกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านนาโนเทคโนโลยี 

(คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ BEC TERO
นิทรรศการศิลปะดิจิตอล teamLab Islands
สวนสนุก Interactive จากประเทศญี่ปุ่น เสริมความรู้นักเรียน
วันที่ 1 พ.ค.- 31 ก.ค. 59  ที่ เดอะ สเปช ชั้น3 
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิร์ลด 
รอบการแสดง Team Lab Islands Interactive Theme Park
(จำกัดรอบการเข้าชมไม่เกิน 300 คน/รอบ)
      
10.00-14.00 น.
  -   14.15-19.00 น.
ส่วนลดสำหรับกรุ๊ปนักเรียน (เฉพาะรอบวันธรรมดาเท่านั้น)
     ราคาบัตร 350 บาท/ใบ เหลือเพียง 250  บาท
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณ เกม ธีร์นริศวร์ โทร. 02-262-3912   มือถือ. 085-213-1442, 092-920-8407
แฟกซ์ : 02-262-2221 
(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
และกรมหม่อนไหม จัดโครงการ
ประกวดผ้าทอจก 4 กลุ่มชาติพันธุ์
ในงาน "มหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา12สิหาคม2559
ส่งผลลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ผู้สนใจร่วมประกวดสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โทรสอบถาม 056-539204 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดงานวันแม่
วันที่ 12 สิหาคม 2559 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ
และคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
เพื่อเข้ารับ โล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่ ปี 2559

.. หน่วยงานใด-หรือผู้สนใจเข้ารับการพิารณา ให้กรอกแบบฟอร์ม ส่งเรื่องประวัติของผู้มีคุณสมบัติ พร้อมแผ่นซีดี6 ชุดไปที่
.. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
257 ตึกมหิดล ถนราชเทวี กรุงเกทพ10400

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
โทรสอบถาม 02-3547533 - 37 ต่อ 202 หรือต่อ 304

ประกาศ สพม.42 แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด
ประกวดมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบาย3ดี ของสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 
            เรื่อง การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  
ให้โรงเรียนศึกษาเอกสาร มาตรฐานและเกณฑ์
(ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)
พร้อมกับประเมินตนเองลงในแบบประเมินตนเองตามนโยบาย 3 ดี ที่ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.42
ให้โรงเรียนจัดทำส่ง ภายใน 31 พฤษภาคม 2559
(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สพม.42
ประกาศผล การจัดสรรสถานที่เรียน
นักเรียนที่มีความประสงค์ให้ สพม.42 จัดสรรสถานที่เรียน
ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปี 2559
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
..... คลิกดู รายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

......คลิกดู รายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ พร้อมผู้ปกครอง
ไปรายงานตัวที่โรงเรียน ตามที่ได้รับคัดเลือก
ในวันที่ 17 - 18 เมษายน2559 เวลา 09.30-16.30 น.
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. สำเนา ใบปพ.1 จำนวน 2 ฉบับ ,
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1ฉบับ,
3. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1ฉบับ,
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1ฉบับ
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6. สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ให้เตรียมสำเนาตารางการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพื้นฐาน (สมุดสีชมพู)
พร้อมหน้าปกที่มีชื่อนักเรียนมามอบให้โรงเรียนในวันรายงานตัวด้วย

สพม.42 แจ้งด่วน ทุกโรงเรียน ในสังกัด

เรื่อง เปลี่ยนช่องทางเข้า E-Office รับส่งหนังสือราชการ
เพื่อให้การเข้าสู่ระบบE-Office มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ สพม.42 และ โรงเรียนในสังกัด สพม.42 เปลี่ยนช่องทางการเข้าสู่ระบบจากเดิม ไปที่ URL ใหม่ดังนี้ ...

http://182.93.222.157/secondary42/

หรือ เข้าเว็บไซต์ สพม.42 ก่อน แล้วจึงคลิกเข้า
E-Office
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559
( ควรรีบูทเครื่องคอมก่อนเข้าระบบใหม่ )
เอกสารช่วงวันที่10-17 เม.ย. 59 ที่เปิดไม่เจอ ให้ทำการส่งใหม่อีกครั้ง
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้ดูและระบบ 089 9599 539

ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ด้วยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีความประสงค์ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 137 รายการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559
โทรสอบถาม 056-546 027 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
(เอกสาร1) . . . . . (เอกสาร2)

ประกาศ สพฐ.
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ท่านสามารถ ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้ http://210.246.188.59/live กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
กำรรับชมกำรถ่ำยทอดสด 2 ช่องทาง ดังนี้
1. รับชมผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
1.1 จำนดำวเทียมระบบ Ku-Band
True Visions ช่อง 180 หรือ 64 GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD)
DTV ช่อง 64 และ 252 Sunbox ช่อง 112
PSI รุ่น 2TV, OK, HDKU ช่อง 110 Samart ช่อง 46
1.2 เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.3 http://www.etvthai.tv/
1.4 ระบบ IPTV (Internet Protocol Television)
1.5 Application etvthai บนระบบปฏิบัติการ Android
2. รับชมทางอินเตอร์เน็ต ทำงช่องทางดังนี้
www.obec.go.th
www.obectv.tv
www.etvthai.tv/stream/home.aspx

ประกาศ กลุ่มการเงิน ฯ สพม.42
เรื่อง
หนังสือรับรองการหักภาษี ณที่จ่าย ปี 2558
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานราชการ
สามารถเปิดดูได้ที่ หน้าเว็บไซต์ ของสพม.42 ช่องด้านซ้ายมือ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
กำหนดรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ตำแหน่ง ครู )
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

( ยื่นคำร้องระหว่าง 15 ก.พ.2558 )
คลิกเปิด ( 1.หนังสือแจ้ง )...... ( 2.เอกสารรายละเอียด)
ประกาศ สพม.42
สรุปจำนวนขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการเรียกบรรจุ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครั้งที่ 2 / 2558 ของ สพม.42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม2558
( คลิกดูรายละเอียด )

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
รายละเอียดการประเมินศักยภาพ หลักเกณฑ์
และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

คลิกดูรายละเอียด - (1.หนังสือแจ้ง ) .......( 2.เอกสารรายละเอียด)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
กำหนดรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ตำแหน่ง ครู )
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

( ยื่นคำร้องระหว่าง 1-30 ม.ค.2558 )
คลิกเปิด ( 1.หนังสือแจ้ง )...... ( 2.เอกสารรายละเอียด)
ประกาศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
แจ้งประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(คลิกดูรายละเอียด12-2558)

สพม.42 ขอเชิญชวน ข้าราชการในสังกัด
ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านเว็บไซต์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2558

ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.42
ร่วมแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ด้วยการลงนามถวานสัตย์ปฏิญาณฯออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 2 พย.-31 ธ.ค.2558
เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป
(คลิก เข้าสู่เว็บไซต์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์)
สพม.42 แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด
ด้วย กรมการจัดหางาน ขอความร่วมมือสถานศึกษา โดยขอให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบสอบความพร้อมทางอาชีพ ผ่านระบบ
บริการด้านส่งเสริมการมีงานทำ(VGNEW e-Sevices) เพื่อช่วยให้
นักเรียนได้ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
โทรสอบถาม 096 8565972 ( คลิกดูรายละเอียด )

สพม.42 ขอเชิญชวน ข้าราชการในสังกัด
ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านเว็บไซต์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2558

ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.42
ร่วมแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ด้วยการลงนามถวานสัตย์ปฏิญาณฯออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 2 พย.-31 ธ.ค.2558
เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป
(คลิก เข้าสู่เว็บไซต์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์)
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค
ในสังกัด สพม.42
ไฟล์แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ให้ดาวน์โหลด
( คลิกดูรายละเอียด ดาวน์โหลด )

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสิน

ได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการต้องเป็นลูกหนี้กับธนาคารออมสิน
และยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียน
และแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน ได้ที่ www.otepc.go.th
(สำนักงาน ก.ค.ศ.) และ www.gsb.or.th (ธนาคารออมสิน)
( คลิกดุูรายละเอียด - ดาวน์โหลดคำขอลงทะเบียน)

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.42
"เปิดขยายเวลาจำหน่ายเสื้องานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 65"

โรงเรียน ที่มีความต้องการสั่งเสื้อโปโลสนับสนุนงาน
ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่65
สามารถติดต่อจองเพิ่มเติม
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2558 ในราคาตัวละ 230 บาท
ติดต่อได้ที่ ศน.ทัศนีย์ สพม.42 โทร 098 8265147
ขอเชิญชมภาพยนตร์ ทาง You Tube
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสร้าง ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง "เส้นทางรัก"
เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวของไทย ถ่ายทำที่จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ ลำปาง ตรัง สมุทรปราการ กทม.
ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ดาวน์โหลดเพื่อรับชม 2 เวอร์ชั่น
(คลิกเปิด 1.) เส้นทางรัก (ความยาว 7 นาที)

(คลิกเปิด 2.) เส้นทางรัก (ความยาว 16 นาที)

สกอ. ร่วมกับ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดอบรม การใช้ภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ
ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
ณ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12-16 ตุลาคม 2558
ข้าราชการไม่นับเป็นวันลาและเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบฯ
ผู้สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กันยายน 2558
(คลิกดูรายละเอียด)

ศธ. และ สพฐ.ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการ เข้าร่วมประกวด
ในหัวข้อ " ครึ่งทางทศวรรษก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง"เพื่อ
คัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Ministry Road Safety Sawrd
ณ ศูนย์ไบเทค บางนา วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
เป็นผลงานเกี่ยวกับการสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร ฯลฯ
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2558
(คลิกดูรายละเอียด)

สารคดี "ตามรอยพระพุทธเจ้า"
บริษัท ออนอาร์ต ครีเอชั่นได้เป็นตัวแทนจำหน่าย
สารคดี "ตามรอยพระพุทธเจ้า" ในรูปแบบดีวีดีชุด 4 แผ่น
ซึ่งถ่ายทำในสถานที่จริงที่ปรากฎขึ้นในพุทธประวัติ และเคยออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ความยาว 12 ชั่วโมงเต็ม
เหมาะใช้เป็นข้อมูลประกอบการเรียนการสอนเสริมความรู้แก่นักเรียน

จำหน่ายในราคาพิเศษ 599 บาท จากราคาเต็ม 1200 บาท
สนใจติดต่อ 0815509753 หรือ 081-9888011
(คลิกดู)

ประกาศ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ และมูลนิธิวิจัยพัฒนาการเงินการคลัง
จัดอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ"
เสริมความรู้ด้าน e-GP /e-Market / e-Bidding และ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเงินภาครัฐ
ในวันที่ 11กันยายน 2558 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ฯ นครสวรรค์
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สนใจติดต่อโทร. 056 803591-4 ต่อ 318 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
เรียนข้าราชการบำนาญ ในสังกัดสพม.42
ขอเชิญข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
เขตสรรหาที่ 4 "ตามรายชื่อดังไฟล์แนบ"
เข้าร่วมประชุมโครงการประชาสัมพันธ์ (สัญจร)
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
(คลิกดูรายชื่อไฟล์แนบ)

ประกาศ ด่วน
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ( DLIT )

ของโรงเรียน ในสังกัด สพม.42 ผู้สนใจติดต่อสอบถามโดยตรง
ได้ที่โรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
..............................................................
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ยื่นซอง 28 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 546 027 และ 056 539 167
..............................................................
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 579 069
..............................................................
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 890 064

...............................................................
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 288 166

...............................................................
โรงเรียนบ่อยางวิท
ยา
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 510 852

...............................................................

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 341 505 , 056 342 342 ต่อ102
และ 086 933 2629

...............................................................

โรงเรียนหนองบัว
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 890 064

...............................................................

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ยื่นซอง 27 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม เปิดซอง 7 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 890 064

ประกาศ สพม.42
เรื่อง ประกาศสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดรับสมัครในวันที่ 21กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 ในเวลาราชการ
ณ กลุ่มอำนวยการ สพม.42 (คลิกดูรายละเอียดต่างๆตามรายการ ดังนี้)
1.หนังสือนำส่ง
2.ปฏิทิน-ใบสมัคร
3.ประกาศสรรหาและเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
4.ประกาศสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.ประกาศสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.42
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน
จำนวน 62 เครื่อง งบประมาณราคากลาง 1,302,000 บาท
กำหนดเปิดซอง 17 กรกฎาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 227771 ต่อ 102
ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.42
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเอนกประสงค์
งบประมาณราคากลาง 1,800,000 บาท
กำหนดยื่นซอง 6-24 กรกฎาคม - เปิดซอง 27 กรกฎาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 546 027 / 056 539 167
ประกาศด่วน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสิน

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการต้องเป็นลูกหนี้กับธนาคารออมสิน
และยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียน
และแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน ได้ที่ www.otepc.go.th
(สำนักงาน ก.ค.ศ.) และ www.gsb.or.th (ธนาคารออมสิน) ระยะเวลาการลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
( คลิกดุูรายละเอียด - ดาวน์โหลดคำขอลงทะเบียน)

ประกาศ สพม.42 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เรื่องคู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ARS
ประจำปีงบประมาณ 2558

( คลิกดุูรายละเอียดดาวน์โหลด 1.คำสั่งแต่งตั้ง / 2.คู่มือARS)
กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )

ประกาศ อ.ก.ค.ศ . สพม.42
ด้วยขณะสพม.42 มีตำแหน่งผู้บริหารว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน) และมีความประสงค์จะรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งว่าง
(1.คลิกดูรายละเอียด) . . . (2.หลักเกณฑ์การประเมิน)

ทุนการศึกษาสำหรับ อ.สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว 2559
ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์ FLTA)
เพิ่อเปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนการศึกษา สำหรับครู อาจารย์รุ่นหนุ่มสาว
ไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอมเริกา
ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
อนุกรรมการ ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดรับสมัครในวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558
ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถ.นครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
( คลิกดุูรายละเอียด)
สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหนังสือ
"สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา"

ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งไฟล์เอกสารหนังสือ สมเด็จพระเทพฯเจ้าฟ้านักพัฒนา
เพิ่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่เกี่ยวกับการประกอบพระราชกรณียกิจ
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
(คลิกดาวน์โหลด)

สพม.42 เปิดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สพม.42 เปิดรับสมัครเยาวชน นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น
เข้าร่วมโครงการฝึกว่ายน้ำ จัดขึ้นสองแห่ง
ได้แก่
โรงเรียนนครสวรรค์ วันที่ 30 เม.ย.-2พ.ค. และ 6-9 พ.ค. 2558
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม วันที่ 30 เม.ย.-2พ.ค.และ 3-6 พ.ค. 2558
ผู้สนใจยื่นใบสมัครที่ กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.42 ภายใน 30เม.ย. 2558

(คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

งานประชาสัมพันธ์ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลด เพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
ประกาศ สพม.42
เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่ อนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
ได้ครบวาระในวันที่วันที่ 8 มีนาคม 2558 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้
ประกาศเรื่องการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
โดยได้กำหนดวัน เวลา การรับสมัครวันเลือกตั้ง
ตามปฏิทินของผู้แทนดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้แทนข้าราชการครูฯ/
ผู้แทน ก.ค.ศ. /ผู้แทนคุรุสภา /ผู้ทรงคุณวุฒิ ( คลิกดุูรายละเอียด)

ประกาศ สพม.42
สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 64 ที่เมืองทองธานี
17-19 กุมภาพันธ์ 2558 (โรงเรียนในสังกัด สพม.42
)
(ขอแจ้ง ให้โรงเรียน เร่งเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน
ที่เดินทางไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่เมืองทองครั้งนี้ โดยด่วน
)
ประกาศ ศธ.-ทุนสำหรับครูไปอบรมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนแก่ครู
ที่สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
Teacher Training Students (MEXT) เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการเสนอชื่อภายใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะสอบข้อเขียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์2558
และสอบสัมภาษณ์ 11มีนาคม2558
ผู้สนใจให้สมัครที่ สป.ศธ. ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
02 6285646 ต่อ 113 / 02 6963004
( คลิกดูรายละเอียด ศธ. /
รายละเอียดภาษาญี่ปุ่น )
ประกาศ สรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ
สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๑ก , และพิเศษ
ของ ปี 2557 ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
และประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาคืนเงินภาษ๊แก่ผู้มีสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป
กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
โรงเรียนนครสวรรค์ จัดแข่งขันเพชรร่มสัก ครั้งที่ 2/2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์ เชิญชวนนักเรียน
สมัครแข่งขัน"เพชรร่มสัก" วิทยาศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ

ชิงโล่ห์เกียรติยศจากพลเอกวิเชียร แนบเนียนทุนการศึกษา 60,000 บาท
รับสมัคร 17 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557
สอบในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.30
แข่งขันระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อบจ.นครสวรรค์
อบจ.นครสวรรค์ เปิดให้เช่าใช้อาคารเอนกประสงค์ บึงบอระเพ็ด
สามารถใช้ สัมนา จัดนิทรรศการ ความจุ 200-2500 ที่นั่ง
ด้วยประสิทธิภาพแสง สีเสียงครบวงจร
หน่วยงานที่สนใจ ติดต่อ 056 274 522

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.42
แนวทางการตั้งงบประมาณ ปี 2559
( คลิกดูรายละเอียด )

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก ม.นเรศวร
จัดโครงการ Inspiring Teacher Of English เพื่อพัฒนาการสอน
เรื่องสนทนาภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม
โดยการจัดอบรมให้ฟรี ม่เก็บค่าลงทะเบียน ณ ห้อง sc2-215
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 (วิทยากรโดย ดร.สุจิตรา สงวนสิน)
ครูภาษาอังกฤษท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ 086 6278568

(คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ QUIPPER SCHOOL ฟรี
ระบบ QUIPPER SCHOOL เป็นเครื่องมือช่วยสอน ฟรี
เพิ่มเติมการเรียนรู้โดยผ่านการบ้านออนไลน์ ที่มีหัวข้อการศึกษานับพัน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เปิดให้ใช่ฟรีได้ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต
ในระบบออนไลน์ทุกระบบ เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เพิ่มเติมความรู้
คลิก 1.ดูเอกสารชี้แจง ./.. 2.คลิกเข้าใช้งานในระบบ

กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
ประกาศกลุ่มอำนวยการ สพม.42
เรื่อง ระบบอีมันนี่(สลิปเงินเดือน)ใช้งานได้แล้ว
ตามที่ระบบอีมันนี่ขัดข้องไม่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตค.2557นั้น
ทางกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ สพฐ.
ร่วมทำการกู้ระบบจากความเสียหายในเซิฟเวอร์ เมื่อวันที่ 27 ตค.2557
ตั้งแต่เวลา23.35น. จนถึงวันที่ 28 ตค.2557เวลา 10.15น.
บัดนี้ใช้งานได้แล้ว ท่านสามารถเปิดดูสลิปเงินเดือนล่าสุด
เดือนตุลาคม 2557 จากหน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

ประกาศกลุ่มอำนวยการ สพม.42
เรื่อง ระบบอีออฟฟิศ สารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ใช้งานได้แล้ว
ตามที่ระบบอีออฟฟิศขัดข้องไม่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตค.2557นั้น
ทางกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ สพฐ.
ร่วมทำการกู้ระบบจากความเสียหายในเซิฟเวอร์ เมื่อวันที่ 27 ตค.2557
ตั้งแต่เวลา23.35น. จนถึงวันที่ 28 ตค.2557เวลา 10.15น.
จึงสามารถ ใช้งานได้ ทั้งนี้มีข้อมูลที่เป็นไฟล์เอกสารบางส่วนซึ่งเสียหาย
ทำให้ช่วงนี้อาจยังไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดได้ ซึ่งทางกลุ่มอำนวยการ
กำลังอยู่ระหว่างกู้ข้อมูลและทะยอยนำเข้าสู่ระบบ
หากไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารบางไฟล์ได้ กรุณารอไม่เกิน 2 วัน
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

ประกาศ ลำดับที่ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ จังหวัดแพร่

ลำดับที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่
ของ สังกัด สพม.42 มีดังนี้ (ตามเขต สพท.เดิม)
นครสวรรค์ 1ลำดับที่ 4
นครสวรรค์ 2 ลำดับที่ 30 นครสวรรค์ 3 ลำดับที่ 16
อุทัยธานี 1 ลำดับที่ 3 อุทัยธานี 2 ลำดับที่ 41
แจ้งให้ ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด ด่วน
( กลุ่มนิเทศติดตามฯ แจ้งให้โหลดเอกสารการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
1. วิชาหน้าที่พลเมือง (คลิก เพื่อเข้าดาวน์โหลด)
2. วิชาประวัติศาสตร์ (คลิก เพื่อเข้าดาวน์โหลด)

สพม. เขต 31 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยนางสาวจันจิรา เจริญสุข นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนในสังกัด สพม.31
จ.นครราชสีมา ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
ไม่มีที่พักและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้มีจิตศัทธาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ติดต่อบริจาคเงินโดยตรง
ได้ที่ สพม.31
โทร 044 - 305116 .. . ( 6- 6-57)