ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42

ประกาศ สพม.42
ประกาศผล การคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ที่ สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
......23-1-61

ประกาศ สพม.42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
.....12-1-61

ประกาศ สพม.42
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง
ของสถาบันพระบรมราชชนนี กระทรวงสาธาณสุข
ประจำปี 2561 การรับตรงจากพื้นที่
ให้นำผลตรวจร่างกาย ส่ง สพม.42 ภายในวันที่ 12 มค.2561

(คลิกดูรายละเอียด)
... 1.ประกาศรรายชื่อ
2.ใบรายงานการตรวจร่างกาย (11-1-61 )

ประกาศ สพม.42
รับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่เข้าศึกษาปี 2557 / 2558 / หรือจบ ปี 2560 ( บรรจุชุดที่ 1 - 2- 3 )
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันธ์ตามโครงการพิเศษ
หรือ นักศึกษาโครงการรัฐบาล สังกัด สพม.42

ชุดที่ 1 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 2 ( คลิกดูรายละเอียด )..................
ชุดที่ 3 ( คลิกดูรายละเอียด )
.....29-12-60

ประกาศ สพม.42
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
งานศิลปหัตถกรรม ครั้ที่ 67 ประจำปี 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560
1- หนังสือแจ้ง / ประกาศ (คลิก)

2- ผลการแข่งขัน storytelling (คลิก)

3- ผลการแข่งขัน multi skills competition (คลิก)

4 - ผลการแข่งขัน impromptu speech (คลิก)
25-8-60

ประกาศ สพม.42
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ในวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2560 ณห้องประชุม สพม.42
.... คลิกดูรายละเอียดดังนี้ ...
1. กำหนดเวลาการแข่งขัน
2. รายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าแข่งขัน ม.ต้น และม.ปลาย
3. แนวทางกิจกรรมการจัดการแข่งขัน

ประกาศ โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนหนองบัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ราคากลาง 1,856,000 บาท
ผู้รับจ้างรายใดสนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
โทร 056-251281 หรือ 056-687240
ภายใน 10 เมษายน 2560

ประกาศ สพม.42
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน ในปีการศึกษา 2560
และมีความประสงค์ ให้ สพม.42 จัดหาที่เรียนให้ นั้น
ให้นำหลักฐาน(สำเนา บัตร /ทะเบียนบ้าน/ของนักเรียน บิดา มารดา
/ใบ ปพ.1 /รูปถ่าย 3+4ซม.) มายื่นในวันที่ 5 - 20 เมษายน 2560
เวลา 08.30-16.30 ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ประกาศ สพม.42
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2560
ตำแหน่ง ครู
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ผู้มีความประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 24 มกราคม 2560

(1. คลิกดูเกณฑ์รายละเอียด)
( 2. คลิกดูตำแหน่งว่าง )
( 3. คลิกดู แจ้งเพิ่มเติมแก้ไขตำแหน่งว่าง )
( 4. คลิกดู แจ้งเพิ่มเติมแก้ไขตำแหน่งว่าง )
ประกาศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.42
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมมีความประสงค์จะประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม งบประมาณ 7,563,000 บาท
ติดต่อขอรายละเอียดทางอีเมล์ kritho0408@obecmail.obec.go.th
หรือโทร. 056-518091 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
จะประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
(1. คลิกดุูประกาศ .. / 2.คลิกดูร่างสัญญา.. )
สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คณะคุรุศาสตร์จุฬาฯ
จัดประชุมวิชาการเรื่อง "250 ปี กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร"

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้สอนประวัติศาสตร์ นักวิชาการประวัติศาสตร์
ร่วมประชุม พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประวิติศาสตร์สมัยกรุงธนบรี
และประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ฯ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สนติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ นายอนุเทพ 083-5153678
อีเมล์ : m_anuthep @hotmail.com / lineID : bigm0269

ข่าวประชาสัมพันธ์ กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอ เชิญชวนให้ ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโทรศัพท์มือถือ
โดยส่ง SMS พิมพ์ 9 ส่งไปยังหมายเลข 4567999
ทุกเครือข่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม สนามบาสเกตบอล ประจำปี2560
ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด ดูสถานที่ และยื่นซองสอบราคา ที่งานพัสดุ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ โทร. 056 226967 ต่อ102
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
ประกาศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.42
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคมมีความประสงค์จะประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม งบประมาณ 7,563,000 บาท
ติดต่อขอรายละเอียดทางอีเมล์ kritho0408@obecmail.obec.go.th
หรือโทร. 056-518091 .... ( คลิกดุูร่างประกาศ )