ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42
ประกาศ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ และมูลนิธิวิจัยพัฒนาการเงินการคลัง
จัดอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ"
เสริมความรู้ด้าน e-GP /e-Market / e-Bidding และ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเงินภาครัฐ
ในวันที่ 11กันยายน 2558 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ฯ นครสวรรค์
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สนใจติดต่อโทร. 056 803591-4 ต่อ 318 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
เรียนข้าราชการบำนาญ ในสังกัดสพม.42
ขอเชิญข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
เขตสรรหาที่ 4 "ตามรายชื่อดังไฟล์แนบ"
เข้าร่วมประชุมโครงการประชาสัมพันธ์ (สัญจร)
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
(คลิกดูรายชื่อไฟล์แนบ)

ประกาศ ด่วน
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ( DLIT )

ของโรงเรียน ในสังกัด สพม.42 ผู้สนใจติดต่อสอบถามโดยตรง
ได้ที่โรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
..............................................................
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ยื่นซอง 28 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 546 027 และ 056 539 167
..............................................................
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 579 069
..............................................................
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 890 064

...............................................................
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 288 166

...............................................................
โรงเรียนบ่อยางวิท
ยา
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 510 852

...............................................................

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 341 505 , 056 342 342 ต่อ102
และ 086 933 2629

...............................................................

โรงเรียนหนองบัว
ยื่นซอง 24 กรกฎาคม -11 สิงหาคม เปิดซอง 13 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 890 064

...............................................................

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ยื่นซอง 27 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม เปิดซอง 7 สิงหาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 890 064

ประกาศ สพม.42
เรื่อง ประกาศสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดรับสมัครในวันที่ 21กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2558 ในเวลาราชการ
ณ กลุ่มอำนวยการ สพม.42 (คลิกดูรายละเอียดต่างๆตามรายการ ดังนี้)
1.หนังสือนำส่ง
2.ปฏิทิน-ใบสมัคร
3.ประกาศสรรหาและเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
4.ประกาศสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.ประกาศสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.42
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน
จำนวน 62 เครื่อง งบประมาณราคากลาง 1,302,000 บาท
กำหนดเปิดซอง 17 กรกฎาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 227771 ต่อ 102
ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.42
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเอนกประสงค์
งบประมาณราคากลาง 1,800,000 บาท
กำหนดยื่นซอง 6-24 กรกฎาคม - เปิดซอง 27 กรกฎาคม 2558
สนใจติดต่อโทร. 056 546 027 / 056 539 167
ประกาศด่วน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสิน

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการต้องเป็นลูกหนี้กับธนาคารออมสิน
และยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียน
และแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน ได้ที่ www.otepc.go.th
(สำนักงาน ก.ค.ศ.) และ www.gsb.or.th (ธนาคารออมสิน) ระยะเวลาการลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
( คลิกดุูรายละเอียด - ดาวน์โหลดคำขอลงทะเบียน)

ประกาศ สพม.42 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เรื่องคู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ARS
ประจำปีงบประมาณ 2558

( คลิกดุูรายละเอียดดาวน์โหลด 1.คำสั่งแต่งตั้ง / 2.คู่มือARS)
กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )

ประกาศ อ.ก.ค.ศ . สพม.42
ด้วยขณะสพม.42 มีตำแหน่งผู้บริหารว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน) และมีความประสงค์จะรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งว่าง
(1.คลิกดูรายละเอียด) . . . (2.หลักเกณฑ์การประเมิน)

ทุนการศึกษาสำหรับ อ.สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว 2559
ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์ FLTA)
เพิ่อเปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนการศึกษา สำหรับครู อาจารย์รุ่นหนุ่มสาว
ไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอมเริกา
ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
อนุกรรมการ ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดรับสมัครในวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558
ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถ.นครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
( คลิกดุูรายละเอียด)
สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหนังสือ
"สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา"

ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งไฟล์เอกสารหนังสือ สมเด็จพระเทพฯเจ้าฟ้านักพัฒนา
เพิ่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่เกี่ยวกับการประกอบพระราชกรณียกิจ
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
(คลิกดาวน์โหลด)

สพม.42 เปิดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สพม.42 เปิดรับสมัครเยาวชน นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น
เข้าร่วมโครงการฝึกว่ายน้ำ จัดขึ้นสองแห่ง
ได้แก่
โรงเรียนนครสวรรค์ วันที่ 30 เม.ย.-2พ.ค. และ 6-9 พ.ค. 2558
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม วันที่ 30 เม.ย.-2พ.ค.และ 3-6 พ.ค. 2558
ผู้สนใจยื่นใบสมัครที่ กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.42 ภายใน 30เม.ย. 2558

(คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

งานประชาสัมพันธ์ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลด เพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
ประกาศ สพม.42
เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่ อนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
ได้ครบวาระในวันที่วันที่ 8 มีนาคม 2558 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้
ประกาศเรื่องการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
โดยได้กำหนดวัน เวลา การรับสมัครวันเลือกตั้ง
ตามปฏิทินของผู้แทนดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้แทนข้าราชการครูฯ/
ผู้แทน ก.ค.ศ. /ผู้แทนคุรุสภา /ผู้ทรงคุณวุฒิ ( คลิกดุูรายละเอียด)

ประกาศ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม.42
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ราคากลาง 640,025.15บาท
กำหนดยื่นซอง บัดนี้ถึง 27มีนาคม 2558
เปิดซอง30 มีนาคม 2558 ผู้สนใจโทรสอบถาม 081-9738546

ประกาศ สพม.42 สอบราคาจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีความประสงค์
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน 2 รายการดังต่อไปนี้
1. สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ของ สพม.42
ราคากลางในการสอบราคา 1,936,000 บาท
2.สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่จอดรถพร้อมรั้วและป้ายสำนักงาน
ราคากลางในการสอบราคา 783,000 บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 17-27 มีนาคม 2558
กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 30 มีนาคม 2558 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สพม.42
สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 64 ที่เมืองทองธานี
17-19 กุมภาพันธ์ 2558 (โรงเรียนในสังกัด สพม.42
)
(ขอแจ้ง ให้โรงเรียน เร่งเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน
ที่เดินทางไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่เมืองทองครั้งนี้ โดยด่วน
)
ประกาศด่วน กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคคอตีบในภาคอิสานและภาคเหนือตอนล่าง
พบผู้ป่วยในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน อายุระหว่าง 20-50 ปี
อาการของโรคดังกล่าวสามารถทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
กระทรวงสาธารณสุขจัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้ประชาชนฟรี
จึงแจ้งให้ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
ได้ฟรีที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านในเวลาราชการ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม หรือดูเว็บไซต์กรมควบคุมโรค
ประกาศ ศธ.-ทุนสำหรับครูไปอบรมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนแก่ครู
ที่สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
Teacher Training Students (MEXT) เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการเสนอชื่อภายใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะสอบข้อเขียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์2558
และสอบสัมภาษณ์ 11มีนาคม2558
ผู้สนใจให้สมัครที่ สป.ศธ. ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
02 6285646 ต่อ 113 / 02 6963004
( คลิกดูรายละเอียด ศธ. /
รายละเอียดภาษาญี่ปุ่น )
ประกาศ สรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ
สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๑ก , และพิเศษ
ของ ปี 2557 ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
และประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาคืนเงินภาษ๊แก่ผู้มีสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (เอก ภาษาไทย)
ของ สพป.อุทัยธานี ผ่านการสอบคัดเลือกจากสพม.42
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ให้ไปรายงานตัวในวันที่11 ธันวาคม 2557( คลิกดูรายละเอียด ..8-12-57 )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษา
ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี2557
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ให้ไปรายงานตัวในวันที่11 ธันวาคม 2557( คลิกดูรายละเอียด ..8-12-57 )
กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
โรงเรียนนครสวรรค์ จัดแข่งขันเพชรร่มสัก ครั้งที่ 2/2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์ เชิญชวนนักเรียน
สมัครแข่งขัน"เพชรร่มสัก" วิทยาศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ

ชิงโล่ห์เกียรติยศจากพลเอกวิเชียร แนบเนียนทุนการศึกษา 60,000 บาท
รับสมัคร 17 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557
สอบในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.30
แข่งขันระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อบจ.นครสวรรค์
อบจ.นครสวรรค์ เปิดให้เช่าใช้อาคารเอนกประสงค์ บึงบอระเพ็ด
สามารถใช้ สัมนา จัดนิทรรศการ ความจุ 200-2500 ที่นั่ง
ด้วยประสิทธิภาพแสง สีเสียงครบวงจร
หน่วยงานที่สนใจ ติดต่อ 056 274 522

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.42
แนวทางการตั้งงบประมาณ ปี 2559
( คลิกดูรายละเอียด )

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก ม.นเรศวร
จัดโครงการ Inspiring Teacher Of English เพื่อพัฒนาการสอน
เรื่องสนทนาภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม
โดยการจัดอบรมให้ฟรี ม่เก็บค่าลงทะเบียน ณ ห้อง sc2-215
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 (วิทยากรโดย ดร.สุจิตรา สงวนสิน)
ครูภาษาอังกฤษท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ 086 6278568

(คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ QUIPPER SCHOOL ฟรี
ระบบ QUIPPER SCHOOL เป็นเครื่องมือช่วยสอน ฟรี
เพิ่มเติมการเรียนรู้โดยผ่านการบ้านออนไลน์ ที่มีหัวข้อการศึกษานับพัน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เปิดให้ใช่ฟรีได้ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต
ในระบบออนไลน์ทุกระบบ เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เพิ่มเติมความรู้
คลิก 1.ดูเอกสารชี้แจง ./.. 2.คลิกเข้าใช้งานในระบบ

กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
ประกาศกลุ่มอำนวยการ สพม.42
เรื่อง ระบบอีมันนี่(สลิปเงินเดือน)ใช้งานได้แล้ว
ตามที่ระบบอีมันนี่ขัดข้องไม่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตค.2557นั้น
ทางกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ สพฐ.
ร่วมทำการกู้ระบบจากความเสียหายในเซิฟเวอร์ เมื่อวันที่ 27 ตค.2557
ตั้งแต่เวลา23.35น. จนถึงวันที่ 28 ตค.2557เวลา 10.15น.
บัดนี้ใช้งานได้แล้ว ท่านสามารถเปิดดูสลิปเงินเดือนล่าสุด
เดือนตุลาคม 2557 จากหน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

ประกาศกลุ่มอำนวยการ สพม.42
เรื่อง ระบบอีออฟฟิศ สารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ใช้งานได้แล้ว
ตามที่ระบบอีออฟฟิศขัดข้องไม่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตค.2557นั้น
ทางกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ สพฐ.
ร่วมทำการกู้ระบบจากความเสียหายในเซิฟเวอร์ เมื่อวันที่ 27 ตค.2557
ตั้งแต่เวลา23.35น. จนถึงวันที่ 28 ตค.2557เวลา 10.15น.
จึงสามารถ ใช้งานได้ ทั้งนี้มีข้อมูลที่เป็นไฟล์เอกสารบางส่วนซึ่งเสียหาย
ทำให้ช่วงนี้อาจยังไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดได้ ซึ่งทางกลุ่มอำนวยการ
กำลังอยู่ระหว่างกู้ข้อมูลและทะยอยนำเข้าสู่ระบบ
หากไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารบางไฟล์ได้ กรุณารอไม่เกิน 2 วัน
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

เลขาธิการ กพฐ. เชิญร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เลขาธิการ กพ
ฐ. ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ บริเวณ
ชั้น1 อาคารศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สีชมพู และสีฟ้า
ประกาศ ลำดับที่ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ จังหวัดแพร่

ลำดับที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่
ของ สังกัด สพม.42 มีดังนี้ (ตามเขต สพท.เดิม)
นครสวรรค์ 1ลำดับที่ 4
นครสวรรค์ 2 ลำดับที่ 30 นครสวรรค์ 3 ลำดับที่ 16
อุทัยธานี 1 ลำดับที่ 3 อุทัยธานี 2 ลำดับที่ 41
แจ้งให้ ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด ด่วน
( กลุ่มนิเทศติดตามฯ แจ้งให้โหลดเอกสารการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
1. วิชาหน้าที่พลเมือง (คลิก เพื่อเข้าดาวน์โหลด)
2. วิชาประวัติศาสตร์ (คลิก เพื่อเข้าดาวน์โหลด)

สพม. เขต 31 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยนางสาวจันจิรา เจริญสุข นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนในสังกัด สพม.31
จ.นครราชสีมา ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
ไม่มีที่พักและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้มีจิตศัทธาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ติดต่อบริจาคเงินโดยตรง
ได้ที่ สพม.31
โทร 044 - 305116 .. . ( 6- 6-57)

สพป.อยุธยา เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยเด็กหญิงโสรยา คำกิ่ง เด็กชายธารเทพ นกทะนงค์
เด็กชานณัฐวุฒิ เพ็งพุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดลาดชะโด
จ.พระนครศรีอยุธยา ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
ไม่มีที่พักและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้มีจิตศัทธาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ติดต่อบริจาคเงินโดยตรงได้ที่ ผอ.โรงเรียนวัดลาดชะโด หรือผอ.เขต สพป.อยุธยาเขต 2
โทร 086 - 377 7379 ...( 3-6-57)
สพป.สตูล ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
เกิดอัคคีภัยอาคารเรียน3หลังเสียหายเกือบหมด นักเรียนได้รับความเดือดร้อน
จึงแจ้งขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตเป็นกุศลร่มบริจาคเงินช่วยเหลือ
บริจาคโดยตรงที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.สตูล หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อ "เงินบริจาค สพป.สตูล"
เลขที่ 910-0-52503-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
(12 มี.ค. 57)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ประสบอัคคีภัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ธกส. สาขาห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อบัญชีสวัสดิการกลุ่มอำนวยการบัญชีเลขที่
0-20-0-2027-562-3(19 ก.พ. 57)
สพม. เขต 8 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครู
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประสบอัคคีภัย โดยธนาณัติสั่งจ่าย
ในนามผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

(19 ก.พ. 57)
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ติดต่อโทร 022455172 ต่อ 3914 , 3915 โทรสาร 022455171 ดาวน์โหลดเอกสารคลิก(19 ก.พ. 57)