มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

++ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสคุณธรรมในประจำปีงบประมาน 2563
++รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมปีงบประมาณ พศ2562