การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

++ประกาศปริญาเขตสุจริต
++องค์กรคุณธรรม
++กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
++กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ
++กิจกรรมจิตอาสา(CSR)
++บันทึกข้อตกลง(MOU)