++แผนประจำปี
++ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประกอบ
++ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน
++รายงานประจำ ต.ค. 61
++รายงานประจำ พ.ย. 61
++รายงานประจำ ธ.ค. 61
++รายงานประจำ ม.ค. 62
++รายงานประจำ ก.พ.62
++รายงานประจำ มี.ค.62
++รายงานประจำ เม.ย. 62
++รายงานประจำ พ.ค.62
++ประกาศผลผู้ชนะ e-bidd ปรับปรุงซ่อมแซม
++ประกาศผู้ชนะ e-dibb ก่อสร้าง อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
++ก่อสร้าง ส้วม สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
++ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประกอบ