หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

++หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการคร
++หลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
++หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังครู
++หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ
++2.0 ว 20 ลว.30 ต.ค.61หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
++ว.15 ลว. 27 ก.ย. 61
++ว 6_2562