ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42