การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

++การจัดทำแผนปฏับัติการ
++การเลื่อนขั้นเงินเดือน
++การประชุม ก.ต.ป.น
++ประชุมผู้บริหาร