การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

++การประชุมผู้บริหารและครูสัญจร (8 สหวิทยาเขต)
++ประชุมสัมนาศึกษาดูงาน ITAและเขตสุจริต
++บันทึกข้อตกลง(MOU)
++องค์กรคุณธรรม