กลุ่ม Model Group คู่มือกลุ่ม คู่มือรายบุคล
อำนวยการ pdf pdf
นโยบายและแผน pdf pdf
ส่งเสริมการจัดการศึกษา pdf pdf
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา pdf pdf
บริหารงานบุคคล pdf pdf
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ pdf pdf
ตรวจสอบภายใน pdf pdf
กฎหมายและคดี pdf pdf
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ pdf pdf
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนยี pdf pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพม.นครสวรรค์
www.sawan.obec.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสววรค์ -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000