ช่องทางร้องเรียนสายตรงผู้บริหาร สพม.นครสวรรค์
นายปัญญา หาแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์


โทรศัพท์ หน้าห้องผอ.สพม.นว.
056 228849

โทรศัพท์
มือถือ
095 6213467
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โทรศัพท์ มือถือ
081-3249042

อีเมล์
a_chimpalee@hotmail.com

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
โทรศัพท์ มือถือ
087-8482237
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
โทรศัพท์
081-4742287