นโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2564

ประกาศฉบับที่1 - วันที่ 11 พฤศจิกายน2563

ประกาศฉบับที่ 2 - วันที่ 13 มกราคม 2564

นโยบายการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564รั