Home > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ / ความเป็นมา สพม.นว / ที่ตั้งสพม.นว. / ติดต่อเรา / www.sawan.obec.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ Welcome to Website The Secondary Educational Service Area Office Nakonsawan

web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมผู้บริหาร สพม.นครสวรรค์ คลิก ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชน


ข่าวสาร /ประกาศ /ประชาสัมพันธ์ คลิกดูทั้งหมด

ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างองค์กร
2ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.ข้อมูลติดต่อ
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
8.Q&A
9.Social Network

แผนดำเนินการ
10.แผนปฎิบัติการประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการปฎิบัติงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานการให้บริการ
14.คุ่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องการทุจริตและการเปิดโอกาส
ให้มีการส่วนร่วม

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
39 แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน
41.รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี


 

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42.มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

สพม.นครสวรรค์
www.sawan.obec.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000